China national distributor(s)


JiaZheng Sports Equipment Ltd.,Cor.
No.105,Bld.45,Zhongtai Garden,
Zhongshan Road, Longhu District 515041
Shantou, P. R. China
Ph:86 754 88881077
Fax:86 754 88882770(809)
Email:shop@jzsports,net
        :
Web:www.jzsports.net

Dealer(s)